Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

U gaat de overeenkomst met Emotouch aan door u aan te melden (via het overeenkomst- of online via aanmeldformulier) op het klantinteractie-scherm van Emotouch. De onderneming Emotouch is ingeschreven bij de KvK te Breda onder het nummer 68651740 (hierna:”Aanbieder) en gaat daarmee akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Vraag de nieuwste versie van de Algemene voorwaarden via info@emotouch.nl.

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Emotouch tussen Aanbieder en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Emotouch partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Emotouch mag de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. U wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op emotouch.nl de voorwaarden regelmatig op wijzigingen te checken. Indien u ook na wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van Emotouch, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

 

Account

Logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. U bent altijd zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Aanbieder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en inhoud die onder uw account wordt gepubliceerd en gedaan (Dit geldt ook voor eventuele gebruikers die u hebt aangemaakt onder uw account). Elke vestigingsaccount mag enkel door de betreffende vestiging gebruikt worden. U dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden. Het is verboden om Emotouch te gebruiken voor illegale doeleinden.

 

Tarieven en betalingen

Het tarief van Emoutouch en andere diensten worden tijdens de aanmeldingsgesprek persoonlijk kenbaar gemaakt.

De betaling geschiedt jaarlijks per SEPA-incasso of overboeking. U zult  Emotouch machtigen om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te kunnen schrijven. In geval van een SEPA-incasso wordt dit minimaal 7 dagen voor uitvoering per e-mail aangekondigd. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (21%).

Bij het niet betalen van facturen wordt uw Emotouch account tijdelijk stopgezet. Per e-mail krijgt u informatie over het kunnen voldoen van die facturen en het al dan niet heractiveren van uw abonnement. Bij gebreke van tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U bent vervolgens de wettelijke handelsrente verschuldigd conform artikel 6:119a BW, te vermeerderen met incassokosten. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. U gaat akkoord met digitale facturatie door Emotouch. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

 

Duur en Opzegging

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar. Opzegging geschiedt met inachtneming van een maand opzegtermijn. Na het eerste jaar is het contract maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. De al betaalde maanden worden naar rato terug gestort op uw rekening. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan resulteren in directe afsluiting van uw Emotouch account. Opzeggen kunt u alleen doen via email of schriftelijk. Op het moment dat u uw Emotouch account opzegt, wordt het account en de betaling na einde van de contractperiode stopgezet.

Bij het eerder beëindigen van een jaar abonnement in het eerste jaar wordt geen geld teruggestort. Uw data zal na het stopzetten van uw account worden verwijderd met inachtneming van een wachttijd van 3 maanden. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de bewaring van uw onderzoeksgegevens op Emotouch.

 

Wijzigingen van de dienst en prijzen

Aanbieder is geoorloofd om op elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Emotouch of Emotouch tijdelijk stop te zetten bijvoorbeeld in geval van onderhoud. Aanbieder behoudt het recht om Emotouch permanent stop te zetten. Aanbieder zal dit kenbaar maken op de website. Aanbieder is geoorloofd om prijswijzigingen voor het gebruik van Emotouch door te voeren.

 

Copyright en eigendommen

Aanbieder zal nooit de eigenaar worden van uw content binnen uw account. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of afbeeldingen te (her)gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder.

 

Aansprakelijkheid

Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het Tarief dat in het kader van deze Overeenkomst aan u in rekening is gebracht. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals evolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, belastingschulden en schade door bedrijfsstagnatie. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval van dat zal de Overeenkomst worden opgeschort zonder enige verplichting tot schadevergoeding. U vrijwaart Aanbieder voor aanspraken van derden voor alle schade die deze derden mochten lijden door gebruikmaking van de diensten door Afnemer. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze om Emotouch te gebruiken als klant tevredenheids meet scherm. Emotouch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in het product. 

 

Overige voorwaarden

Aanbieder streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de diensten. In het geval van overmacht kan Aanbieder hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aanbieder gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Emotouch. U zult Emotouch niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Aanbieder of Emotouch. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Emotouch. U zult Emotouch niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM). U zult geen delen van Emotouch of Emotouch in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder.

Aanbieder streeft er naar, maar garandeert niet, dat: Emotouch voldoet aan uw specifieke wensen, Emotouch een correcte werking heeft, fouten in Emotouch worden verbeterd. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@emotouch.nl.